Beleidsplan

Algemeen

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de stichting oPuce Foundation.

De stichting oPuce Foundation is opgericht op 22 januari 2016.

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 • het leven en werken na kanker te verbeteren
 • het stigma van kanker te doorbreken door positieve beeldvorming
 • het creëren van bewustwording rondom de belemmeringen die ontstaan na de diagnose kanker
 • het weghalen van maatschappelijke ongelijkheid door het agenderen op maatschappelijk en politiek niveau
 • het initiëren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven na kanker verbeteren, het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren, en de terugkeer naar betaald werk bevorderen
 • het initiëren van onderzoek dat het leven na kanker in kaart brengt, en resulteert in accurate cijfers en inzichten

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn:

 • het stigma van kanker doorbreken door communicatiecampagne op te zetten die de beeldvorming rondom kanker verbetert. Het concept van dit communicatieplan is in 2016 geschreven, en wordt sinds 2017 uitgewerkt en gerealiseerd.
 • het creëren van bewustwording rondom de belemmeringen die ontstaan na de diagnose kanker. Hiervoor spreekt de directeur van de oPuce Foundation regelmatig nationaal en internationaal op wetenschappelijke congressen en politieke bijeenkomsten van ESMO, EORTC, ECCO, ECPC, EBCC, CANCON, EBS, ESGO, AKC, WCD, Philips WGP Congres an tijdens sessies in het Europees Parlement. Sinds 2017 initieert de oPuce Foundation hiervoor nieuw onderzoek.
 • het weghalen van maatschappelijke ongelijkheid door het agenderen op maatschappelijk en politiek niveau. Dit gebeurt door in gesprek te gaan met leden van de Tweede Kamer en tijdens sessies het Europees Parlement. In 2014 initieerde de directeur van de oPuce Foundation het actieplan voor ‘Kanker en Werk’ dat D66 Kamerlid in juni 2014 presenteerde. De Minister van SZW omarmde in 2015 het plan. In december 2016 initieerde de directeur van oPuce Foundation de motie van D66 en VDD die de Minister van SZW verzocht in gesprek te gaan met verzekeraars over het mogelijk maken van verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid voor ex-kankerpatiënten. De Foundation zal de komende jaren de voortgang blijven volgen totdat hiervoor oplossingen zijn gevonden (2017-2019).
 • het initiëren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven na kanker verbeteren en het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren door het initiëren van een interventie voor ‘Kanker & Werk’ met een arbodienst en wetenschappers (2016-2017), en de terugkeer naar betaald werk te bevorderen door het ontwikkelen van digitale tools voor ‘Kanker & Werk’ (2017-2019).
 • het initiëren van onderzoek dat het leven na kanker in kaart brengt en resulteert in accurate cijfers en inzichten. Sinds eind 2012 is de directeur van de stichting in gesprek over het verkrijgen van Europese cijfers. In 2013 zette zij een online onderzoek op voor ‘Kanker & Werk’ waarop 1.000 respondenten reageerden. In 2014 initieerde zij onderzoek bij verschillende patiëntenorganisatie’s voor ‘Kanker & Werk’. In 2017 werd een eerste wetenschappelijk big data onderzoek opgezet dat de socio-economische effecten van kanker in kaart bracht. Inmiddels wordt een tweede en derde wetenschappelijk big data onderzoek voorbereid.

Bestuur

De bestuursleden zijn J. Albarda (voorzitter), N. Mussert (penningmeester) en C. Heijnen (secretaris). De directeur van de oPuce Foundation is I. Lebrocquy.

De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting.

Het bestuur komt tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur van de stichting.

Vermogen en beheer

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden:

 • subsidies en andere bijdragen,
 • schenkingen, erfstellingen en legaten,
 • alle andere verkrijgingen en baten.

De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting oPuce Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend.

Het vermogen van de Stichting is voldoende positief om aan haar doelstelling te kunnen (blijven) voldoen. Beheerkosten zijn uitsluitend de reguliere bankkosten, de jaarlijkse bijdrage voor de Kamer van koophandel en administratiekosten. Deze beheerkosten worden geschat de duizend euro niet te boven te gaan. Voor de langjarige continuïteit van de werkzaamheden van de stichting wordt beoogd om elk jaar af te sluiten met een positief banksaldo.

De financiële verantwoording publiceren wij op de pagina Jaarcijfers van deze website.

Louis Couperusplein 2 | 2514 Ap Den Haag | M 0650258650 | E foundation@opuce.nl | RSIN 8559.97.552